Ogólne warunki sprzedaży

§1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży  (zwanej dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, których sprzedawcą jest MTA Automatyka Przemysłowa sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Prochowicach, ul. Kolejowa 10, 59-230 Prochowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000698433, NIP 6922515655, REGON 368471208 (dalej jako: Sprzedający).
 2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego lub na stronie internetowej https://mtaproduction.pl
 4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej sposób odmienny.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 7. Forma sprzedaży:
 • Sprzedaż bezpośrednia odbywa się w siedzibie  firmy:

        ul. Kolejowa 10, 59-230 Prochowice,

 • Sprzedaż towarów z dostawą przez firmy dystrybucyjne.

DEFINICJE

§2

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – MTA Automatyka Przemysłowa sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Prochowicach, ul. Kolejowa 10, 59-230 Prochowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000698433, NIP 6922515655, REGON 368471208.
 2. Kupujący – Przedsiębiorca lub Konsument, który dokonuje zakupu Towaru od Sprzedającego.
 3. Przedsiębiorca – podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający Umowę ze Sprzedającym w ramach ww. działalności oraz rolnik (rejestrowy lub nierejestrowy), prowadzący gospodarstwo rolne lub inną działalność zarobkową związaną z rolnictwem, uprawą roślin lub hodowlą.
 4. Konsument – osoba fizyczna, niebędąca Przedsiębiorcą, zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
 6. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 7. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
 8. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

OFERTY I ZAMÓWIENIA

§3

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane  przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec  zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
 2. Zamówienie  Kupującego powinno zawierać następujące dane:
 • Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
 • Numer NIP,
 • Wskazanie nr oferty, jeśli dotyczy,
 • Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem oferty,
 • Ilość zamówionego towaru,
 • Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego ( w formie e-mail, listownie na adres siedziby firmy, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą portalu udostępnionego Kupującym do zamówień). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 2. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
 3. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 4. Sprzedający nie zajmuje się montażem sprzedawanych towarów. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony Sprzedającego ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.
 5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do tolerancji wymiarów produkowanych elementów wynikające z możliwości technicznych parku maszynowego w wymiarze +/- 10mm.

TERMINY I WARUNKI DOSTAW

§4

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, , tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.
 2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 3. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.
 4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu.
 5. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w §3 ust.5.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie  po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej w dniu dostawy) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
 8. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

PŁATNOŚCI I CENY

§5

 1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 2.  W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się  dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 5. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
 6. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 7. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
 8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

REKLAMACJE

§6

 • Odpowiedzialność Sprzedającego względem Przedsiębiorców z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona.
 • Kwestie sporne i reklamacyjne dotyczące niezgodności parametrów Towarów Strony deklarują rozstrzygać na podstawie wyników badań niezależnego podmiotu ustalonego przez Strony w toku postępowania reklamacyjnego,
 • W przypadku, gdy po wykonaniu badań przez niezależny podmiot, ich wyniki wskazują, iż jakość Towaru jest niezgodna ze specyfikacją jakościową deklarowaną przez Sprzedającego, Kupującemu przysługuje prawo:
 • odmowy przyjęcia wadliwego Towaru i domagania się niezwłocznego dostarczenia na koszt Sprzedającego Towaru spełniającego wymogi jakościowe,
 • przyjęcia kwestionowanej dostawy Towaru i żądania obniżenia jego ceny określonej w umowie zakupu,
 • Uprawnienia wskazane w ustępie powyżej, wyczerpują wszelkie dalsze roszczenia Kupującego, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 • Rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu całości dokumentacji dot. szkody.
 • Wzór formularza odstąpienia od Umowy wyłącznie dla Konsumentów, którzy zawarli umowę sprzedaży na odległość – drogą elektroniczną w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – stanowi załącznik nr 1.
 • Zgłoszone reklamacje zostają rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych.

GWARANCJA

§7

 1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 m-cy licząc od daty sprzedaży, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
 2. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania: nieodpowiedni montaż, nieodpowiednia eksploatacja, przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.

SIŁA WYŻSZA

§8

 1. Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub  transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, pandemie, wojny, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia prawne wprowadzone przez rządy itp. , dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.

POUFNOŚĆ

§9

 1. Kupujący nie może, bez zgody Sprzedającego, przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 2. W szczególności Kupujący zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem rozwiązania przez Sprzedającego Kontraktu lub anulowania Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym i obciążenia Kupującego karą umowną za naruszenie poufności w kwocie 50.000,00 zł, co nie uchybia możliwości dochodzenia przez Sprzedającego od Kupującego naprawienia szkody przenoszącej ww. kwoty, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedający oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji Zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu Zamówienia i może zostać uchylone tylko za zgodą Kupującego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

Wysyłka

Możliwe indywidualne wyceny transportu

Szybki czas realizacji

Od 15-25 dni roboczych

Gwarancja jakości

Nasza firma gwarantuje wysoką jakość wykonania